Read Books Online

marcin kowalczyk books | Download ePub PDF

Tyrmand karnawałowy

Tyrmand karnawałowy Description:

No description available

Rating: 3.36 out of 5

E-urząd w komunikacji z obywatelem

E-urząd w komunikacji z obywatelem Description:

W ksi ce E urz d w komunikacji z obywatelem autor opisuje funkcjonowanie nowoczesnej administracji publicznej w warunkach globalizuj cego si wiata br br Na przestrzeni ostatnich dekad rozw j nowoczesnych technologii informacyjnych zmieni charakter spo ecze stw i urz d w Zale no ta zosta a opisana w niniejszej ksi ce Jej adresatami s urz dnicy pa stwowi odpowiedzialni za informatyzacj administracji publicznej samorz dowcy przedstawiciele organizacji pozarz dowych dziennikarze i wszyscy zainteresowani tematyk samorz dow oraz informatyzacj sektora publicznego

Rating: 3.31 out of 5

Geografia szczęścia

Geografia szczęścia Description:

Co sprawia e kraj jest uznawany za szcz liwy Jakie kryteria decyduj o tym e w danym miejscu ludziom dobrze si yje Czego zazdro cimy mieszka com innych pa stw br br W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania autor wieloletni korespondent National Public Radio w Stanach Zjednoczonych odwiedza kraje zaliczane do najszcz liwszych miejsc wiata Holandi Katar Mo dawi Tajlandi Wielk Brytani Stany Zjednoczone Indie Bhutan Szwajcari i Islandi W trakcie swojej wiatowej wyprawy w poszukiwaniu szcz cia Weiner czerpie z m dro ci filozof w pisarzy oraz innych podr nik w ich odkrycia i przenikliwo s u mu jako mapa drogowa na trasie Reporta e z jego pobytu w poszczeg lnych krajach s napisane z niezwyk ym poczuciem humoru a ironia i agodna zgry liwo dominuj ce w opowie ciach Weinera sprzyjaj celnym obserwacjom i trafnym charakterystykom

Rating: 3.55 out of 5

Świnki na patyku. Najlepsze opowiadania podróżnicze Lonely Planet

Świnki na patyku. Najlepsze opowiadania podróżnicze Lonely Planet Description:

p Since Lonely Planet has been publishing our favorite travel stories The disasters of i Lonely Planet Unpacked i the romances of i Brief Encounters i the random acts of generosity in i Kindness of Strangers i the out there adventures of i Tales from Nowhere i these stories and many others explored the reasons why we travel and what we find when we get there Now we ve selected the best of them From the first tentative steps of the young backpacker finding her feet in a London hostel to the beyond travel commetment of setting up house in Delhi the stories in this collection cover the globe and reveal a world of travel experiences p p b i Best of Lonely Planet s Travel Writing i Includes b p p Tim Cahill William Dalrymple Jason Elliot Pico Iyer Jan Morris Emily Perkins Karl Taro Greenfeld Danny Wallace Tony Wheeler Simon Winchester and more p

Rating: 3.80 out of 5

Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji

Kreatywność S.A.  Droga do prawdziwej inspiracji Description:

Kiedy w roku powstawa a Graphics Group pionierska wytw rnia komputerowych film w animowanych nikt nie przypuszcza e kilkana cie lat p niej pod nazw Pixar zrewolucjonizuje ona bran filmow i zdob dzie ponad Oscar w Trudno dzi znale kogo kto nie s ysza o Toy Story czy Potworach i sp ce Ma a wytw rnia odnios a ogromny sukces a kluczem do niego by o jej nastawienie najwa niejsza jest kreatywno br br Gdy w roku inwestorem strategicznym Pixara zosta Steve Jobs sprawy potoczy y si jeszcze szybciej Dzi Ed Catmull prezes tej niezwyk ej wytw rni postanowi podzieli si z Tob swoj wiedz o technikach zarz dzania stosowanych w jego firmie Wed ug Eda sekret tkwi w umiej tno ci stworzenia odpowiedniego rodowiska pracy z przestrzeni kt ra sprzyja komunikacji swobod wyboru sposobu pracy i usuwaniem przeszk d hamuj cych naturaln kreatywno br br Ta ksi ka zawiera mn stwo sprawdzonych recept na to by stale podkr ca kreatywno nie zabija jej biurokracj i uwa nie przygl da si wszystkiemu co mo e jej zagrozi br br A oto gar porad Eda Catmulla br br Je li uda ci si zebra odpowiedni zesp tak e pomys y mog okaza si w a ciwe br Zawsze staraj si zatrudnia ludzi m drzejszych od siebie br Je li w twojej organizacji s ludzie kt rzy nie maj swobody dzia ania przegrasz br Nie odrzucaj adnych pomys w nawet je li pochodz z nieoczekiwanych kierunk w br Nie wystarczy by jedynie otwartym na pomys y innych br br Ta ksi ka to najwi kszy prezent jaki m g podarowa czytelnikom Ed Catmull To zbi r z otych zasad i idei kt rych podstaw jest rozwijanie kreatywno ci Bez wzgl du na stopie biznesowego zaawansowania jest to tak e uniwersalny podr cznik nie tylko o zarz dzaniu br br Piotr Jaworowski Ars Thanea

Rating: 3.35 out of 5

Zemsta jest kobietą

Zemsta jest kobietą Description:

No description available

Rating: 3.55 out of 5

Nowa Fantastyka 405 (06/2016)

Nowa Fantastyka 405 (06/2016) Description:

Proza Polska br KOD LEOPOLDA TYRMANDA Marcin Kowalczyk br ZM CONY STRUMIE Maria Dunkel br br Proza zagraniczna br CYWILIZACJA Vylar Kaftan br WODY WERSALU Kelly Robson

Rating: 3.68 out of 5

Drugie spojrzenie na planetę Ksi

Drugie spojrzenie na planetę Ksi Description:

Na planecie Ksi dochodzi do rewolucji br Potomkowie fanatyk w od wielu lat rz dz cy kolonia walcz o przetrwanie br Czy przybyszom Ziemi uda si cokolwiek zmieni br Komandor Sloth ko czy sw misj na Ksi Zostawia na planecie czterech ludzi kt rzy maj pom c zniewolonym kolonistom Ziemianie s pe ni zapa u lecz brak im do wiadczenia Ka dy z nich ma w asn wizj dzia a Rozpoczyna si zasugerowana przez komandora gra w ywe szachy Gra w kt rej nie ma regu Opr cz jednej nikt z osadnik w nie mo e ucierpie Sloth powiedzia to wyra nie Dla dobra sprawy mo ecie ga m ci umys y aran owa r ne wydarzenia Ale wkr tce sytuacja si komplikuje Niespodziewanie sami musz walczy o ycie Sloth za ponownie zostaje wys any na Ksi Jego wyprawa nie przebiega jednak zgodnie z planem br br br Marcin Kowalczyk laureat rozpisanego przez superNOW konkursu kontynuuje rozpocz t przez Janusza A Zajdla powie br Oto NOWE SPOJRZENIE NA PLANET KSI br br Zmar y przedwcze nie wielki wizjoner i mistrz polskiej SF Janusz A Zajdel pozostawi po sobie wiele nie doko czonych projekt w Jednym z nich jest DRUGIE SPOJRZENIE NA PLANET KSI konspekt i trzy kr tkie fragmenty Wraz ze spadkobierczyniami Autora wydawnictwo superNOWA og osi o konkurs na doko czenie powie ci Za najciekawsz najbardziej sp jn i najbli sz wizji Zajdla jury uzna o propozycj debiutuj cego w fantastyce Marcina Kowalczyka ur pracownika naukowego autora monografii o tw rczo ci Leopolda Tyrmanda

Rating: 3.72 out of 5

Gramatyka angielska dla bystrzaków

Gramatyka angielska dla bystrzaków Description:

b Demaskujemy gramatyk czysta wiedza bez tajemnic b br br Przyjemne z po ytecznym br Nie taka gramatyka straszna jak j maluj Co wi cej jej nauka mo e by ca kiem przyjemna je li tylko trafimy na wietnego wyk adowc albo doskonale opracowany podr cznik kt ry w spos b przyst pny wyja ni nam jej zasady Je li szukasz takiej w a nie ksi ki Gramatyka angielska dla bystrzak w na pewno nie sprawi Ci zawodu br br Przygotowali my dla Ciebie podr cznik napisany przez wybitnych lingwist w przeznaczony dla os b kt re chc doskonali sw j angielski Stanie si on znakomitym uzupe nieniem ka dego kursu j zykowego Docenisz go r wnie je li uczysz si j zyka samodzielnie lub przygotowujesz do egzamin w Zamiast suchych regu ek proponujemy Ci praktyczn wiedz ready to use Zdradzimy ci tak e sztuczki i strategie kt re pomog w podj ciu odpowiednich decyzji gdy b dziesz musia stawi czo a trudnym gramatycznym dylematom br br Cz ci mowy i zdania oraz j zyk formalny nieformalny slangowy br Unikanie typowych b d w m in w zakresie sp jnik w przedimk w przys wk w i przyimk w br W a ciwe u ywanie czas w mowy zale nej strony biernej oraz zaimki od kuchni br Gramatyka w akcji czyli jak wykorzysta w praktyce zdobyt wiedz wiczenia br Zaawansowane zagadnienia gramatyczne zasady kt rych nie znaj nawet niekt rzy nauczyciele br br Ponadto znajdziesz tu dekalogi sposob w na poprawienie umiej tno ci korekty w asnych tekst w oraz sposob w na popraw gramatyki br br b CI GA b br Wskaz wki dotycz ce zaimk w br Podpowiedzi odno nie czas w br Porady w kwestii znak w interpunkcyjnych

Rating: 3.77 out of 5

Krótka historia medycyny

Krótka historia medycyny Description:

Ta niezwykle absorbuj ca ksi ka dw ch wybitnych ameryka skich lekarzy opisuje prze omowe odkrycia w historii medycyny europejskiej przypomina pionier w kt rzy za nimi stali a tak e przekazuje emocje jakie wi za y si z tymi dokonaniami Proponuje oryginalne spojrzenie na genez tych dokona oraz dba o w a ciwe rozdzielenie zas ug przez pokazanie zar wno g wnych odkrywc w jak i ca ego sztabu ludzi stoj cych za ich sukcesem i kontynuuj cych ich badania Dlatego na przyk ad w rozdziale o bakteriach zaprezentowano posta i dokonania Antoniego van Leeuwenhoeka ojca mikrobiologii ale wiele miejsca po wi cono wspania ej pracy Roberta Kocha Louisa Pasteura i innych br br Bez opisanych tu odkry medycyna taka jak dzi znamy nie by aby mo liwa br br br Autorzy br br b dr med Meyer Friedman b odkrywca wzoru zachowania A oraz jego zwi zku z chorobami serca jest dyrektorem Instytutu Meyera Friedmana na Uniwersytecie Kalifornii San Francisco Mount Zion Medical Center br br b dr med Gerald W Friedman b jest profesorem emerytowanym na wydziale radiologii na Akademii Medycznej Uniwersytetu Stanforda oraz autorem wielu ksi ek i artyku w na temat radiologii

Rating: 3.52 out of 5