Read Books Online

Books: Geologia dynamiczna

Download books format PDF, TXT, ePub, PDB, RTF, FB2 & Audio Books
Read online
Books description

Read online Geologia dynamiczna.pdf PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Geologia dynamiczna Podr cznik zawiera podstawowe wiadomo ci z ka dej dziedziny geologii dynamicznej W ksi ce znajdziemy rozdzia w w kt rych om wiono .

w a ciwo ci fizyczno chemiczne minera w i ska zjawiska wietrzenia sedymentacji oraz metaforfizmu plutonizm i ska y plutoniczne wulkanizm i ska y wulkaniczne czas geologiczny powierzchniowe ruchy masowe dzia alno wiatru wybrze a ruchy i deformacje skorupy ziemskiej oraz trz sienia ziemi wn trze Ziemi dno oceanu tektonik p yt a tak e powstawanie a cuch w g rskich budow planet Uk adu S onecznego i ich ksi yc w .

.

Ka dy rozdzia sk ada si z cz ci g wnej oraz wyr nionej partii tekstu Warto wiedzie opisuj cej zagadnienia wykraczaj ce poza wiadomo ci podstawowe Liczne zdj cia rysunki i mapy u atwiaj percepcj prezentowanych tre ci by W. Mizerski

Books descriptionDetails
Geologia dynamiczna
Title:Geologia dynamiczna
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Rating:
Author:
Published:
ISBN:8301148624
ISBN 13:
Number of Pages:386
Category:Manga
Review #Top 1